Кожен має право на доступ до інформації

Внимание, откроется в новом окне. PDFПечатьE-mail

 

Кожен громадянин України, відповідно до Конституції України та інших законодавчих актів, має право на доступ до інформації, на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань; право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб на свій вибір.

Закон України «Про інформацію» (далі – Закон) встановлює, що кожен має право на вільне одержання, використання, поширення, зберігання та захист інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів. Під інформацією Закон розуміє будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.

Закон України «Про звернення громадян» передбачає, що громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації повинен надати відповідь не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту. Водночас, відповідно до статті 20 Закону України «Про звернення громадян» звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання.

У деяких випадках громадянам можуть відмовити у наданні інформації. Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає. Рішення про відмову в розгляді звернення доводиться до відома громадянина в письмовій формі з викладенням мотивів відмови, а також із роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

Також відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» передбачено відмову в задоволенні запиту розпорядниками інформації у тих випадках, коли він не володіє інформацією і не зобов’язаний відповідно до його компетенції  володіти нею; коли інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом; коли особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком. У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд інформаційного запиту, дату відмови, мотивовану підставу відмови, порядок оскарження відмови та підпис. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовій формі.

Слід відзначити, що із прийняттям Законів України «Про доступ до публічної інформації» та «Про внесення змін до Закону України «Про інформацію» (нова редакція) кожній особі гарантовано доступність інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, шляхом вільного її отримання для забезпечення своїх потреб і законних інтересів.